Open menu

      Голова комісії - Вербицька Вікторія Вікторівна

Циклова комісія правознавчих дисциплін є випускаючою комісію ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ»  і забезпечує підготовку фахових молодших бакалаврів відповідно до стандартів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Правознавство» напрямом 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Викладачі циклової комісії проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію здобувачами освіти своїх здібностей, досягнення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, підготовку до активної професійної  діяльності.

Основними напрямами діяльності циклової комісії є:

– підготовка конкурентоспроможного фахового молодшого бакалавра на ринку праці;

– проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, юридичних дебатів, що забезпечують розвиток творчого потенціалу здобувачів освіти;

– методична робота з оновлення силабусів у зв’язку з швидкоплинними змінами законодавства України;

– навчання здобувачів освіти володінню інноваційними технологіями, що застосовуються в практичній юридичній діяльності;

 розвиток комунікативних здібностей здобувачів освіти в процесі розв’язання практичних правових проблем соціально-незахищених верств населення;

 удосконалення практичної підготовки студентів, як запорука майбутнього працевлаштування;

– налагодження зв’язків з потенційними роботодавцями для забезпечення випускників першим місцем роботи;

 співпраця з закладами вищої освіти для реалізації ступеневого навчання випускниками коледжу.

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 081 Право

Викладацький склад комісії :

 П.І.Б. викладача  Посада Посилання
 Кондрашов В.М.  викладач вищої категорії сторінка викладача
 Синдецька А.В.

 викладач вищої категорії,

 кандидат юридичних наук

сторінка викладача
 Святний О.І.  викладач I категорії сторінка викладача
 Братченко О.В.  викладач спеціаліст сторінка викладача
 Іванова О.Л.  викладач спеціаліст сторінка викладача
 Вербицька В.В.

 викладач вищої категорії,

 викладач-методист

сторінка викладача