Open menu

Циклова комісія транспортного менеджменту та туризму є випусковою, забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Організація обслуговування на транспорті») та 242 «Туризм і рекреація» (освітньо-професійна програма «Туристичне обслуговування»).

Викладачі циклової комісії проводять усі необхідні види навчальних занять, практичну і теоретичну підготовку, методичну і виховну роботу, спрямовану на реалізацію здобувачами освіти своїх здібностей, досягнення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, підготовку до активної професійної  діяльності.


     Основні напрямки роботи циклової комісії:

 • формування нової генерації висококваліфікованих, компетентних фахівців спеціальностей «Менеджмент» та «Туризм і рекреація», конкурентоспроможних на сучасному ринку праці;;
 • використання на практиці сучасних досягнень в сфері менеджменту та туризму;
 • розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків як викладачів так і здобувачів освіти;
 • оптимізація освітнього процесу, спрямованого на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання;
 • вдале поєднання теорії та практики, що сприятиме поліпшенню якості підготовки конкурентоспроможного випускника, здатного ефективно працювати за фахом;
 • робота над вдосконаленням освітньо-професійних програм спеціальностей;
 • налагодження постійної тісної співпраці зі стейкхолдерами.

      Циклова комісія працює над вирішенням таких завдань:

 • організація роботи циклової комісії щодо підвищення професійного рівня та фахової майстерності викладачів;
 • використання сучасних інноваційних технологій в освітньому процесі для формування фахових компетентностей майбутніх фахівців з менеджменту та туризму;
 • підвищення якості організації самостійної роботи здобувачів освіти та практичного навчання, формування фахових компетенцій;
 • організація роботи з обдарованими здобувачами, шляхом залучення їх до участі у різноманітних фахових олімпіадах, конференціях, фестивалях, форумах, проєктах тощо;
 • проведення групових та індивідуальних консультацій з питань організації та підвищення якості навчально-виховного процесу;
 • підвищення якості практичного навчання за спеціальностями шляхом співпраці з провідними підприємствами міста Маріуполя та регіону;
 • організація тематичних зустрічей, майстер-класів, турнірів з провідними фахівцями галузі.
Голова комісії - Губіцька Інна Іванівна

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечуть освітній процес за спеціальністю 073 Менеджмент

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 242 Туризм і рекреація

Викладацький склад комісії :

П.І.Б. викладача Посада Посилання
 Долгополова К.М.  викладач  сторінка викладача
 Козельська К.А.  викладач  сторінка викладача
 Пацибіна А.А.  викладач  сторінка викладача
 Стєпнова Н.І.  викладач сторінка викладача
 Чемерис І.М.  викладач сторінка викладача

Менеджмент

Туризм і рекреація