ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

 

 І. Загальні положення

       1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста до Маріупольського коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі – МК ДВНЗ «ПДТУ») є ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636484, видана 17.06.2015, термін дії ліцензії вказаний в додатку, та затверджені вченою радою Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» правила прийому до Маріупольського коледжу.

         Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями  відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

       2. Фінансування підготовки фахівців у МК ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється:

      - за рахунок видатків державного бюджету -  за державним замовленням;

      - за кошти фізичних та юридичних осіб.

     3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в МК ДВНЗ «ПДТУ» на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

     Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в МК ДВНЗ «ПДТУ» за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

       Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у МК ДВНЗ «ПДТУ», якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

       Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Маріупольському коледжі за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

        4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

      Усі особи, які здобувають вищу освіту в МК ДВНЗ «ПДТУ», мають рівні права та обов’язки.

       5. Прийом до МК ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

       6. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями. 

 

ІІ. Організація прийому до МК ДВНЗ «ПДТУ»

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

IV. Правила прийому до МК ДВНЗ «ПДТУ»

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до МК ДВНЗ «ПДТУ»

VII. Організація і проведення конкурсу

VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

IX. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань 

X. Зарахування за співбесідою

XI. Зарахування поза конкурсом

XII. Право на першочергове зарахування

XIII. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

XIV. Надання рекомендацій для зарахування

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XVII. Наказ про зарахування

XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у МК ДВНЗ «ПДТУ»

XIX. Зарахування до МК ДВНЗ «ПДТУ» на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

XX. Забезпечення відкритості та прозорості  при проведенні прийому до МК ДВНЗ «ПДТУ

 

 

 

                    Голова приймальної комісії