ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Порядок
подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Маріупольського коледжу

Державного вищого навчального закладу

«Приазовський державний технічний університет»

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Маріупольського коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі - МК ДВНЗ «ПДТУ»)та її розгляду вищим навчальним закладом.

2.  МК ДВНЗ «ПДТУ»не пізніше ніж до 20 червня вносять до Єдиної бази перелік напрямів (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання в 2017 році, при цьому для кожного напряму (кожної спеціальності) зазначаються:

структурний підрозділ (відділення), на якому ведеться підготовка; освітньо-кваліфікаційний рівень навчання;

назва та код напряму (спеціальності), за необхідності - назва спеціалізації; форма навчання;

курс, на який здійснюється прийом; встановлений термін навчання, дати його початку та закінчення;

ліцензований обсяг та обсяг державного замовлення;

обсяг прийому на вакантні місця наборів попередніх років (на поповнення); перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних та мінімальної кількості балів з предмета; можливість подання заяв в електронній формі.

 II.   Подання електронної заяви

1. Заяву в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі і зарахуванні, визначених Умовами прийому та правилами прийому до МК ДВНЗ «ПДТУ». Прізвище, ім'я, по батькові вступника у документі про освіту ПОВИННІ ЗБІГАТИСЬ 3 ПРІЗВИЩЕМ, ІМЕНЕМ, ПО БАТЬКОВІ вступника в документі, що посвідчує особу, а для вступників на основі повної загальної середньої освіти - також у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

3.  Під час реєстрації вступник подає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої має доступ вступник;

серію та номер документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ;

номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

4.  Подані вступником дані, що передбачені пунктом 3 цього розділу, перевіряються в Єдиній базі.

5. У разі збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, що зазначені у пункті 1 цього розділу, дані про які знаходяться в Єдиній базі, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

У разі втрати логіна та пароля вступник може відновити їх за умови звернення до служби технічної підтримки адміністратора Єдиної бази.

6.  Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.

7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, місце проживання, номери телефонів (домашній та/або мобільний), із зазначенням телефонних кодів, номер та дата видачі медичної довідки за формою № 086-О, середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту, визначений відповідно до розділу VII Правил прийому, та обирає вищий навчальний заклад і напрям (спеціальність).

Крім того, вступник в особистому електронному кабінеті може внести дані щодо інших власних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

9.  Подана електронна заява може бути скасованою вступником в особистому електронному кабінеті до моменту отримання статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником». При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)».

III.        Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією МК ДВНЗ «ПДТУ»

1.  Директор МК ДВНЗ «ПДТУ» забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до МК ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до Умов прийому, цього Порядку та правил прийому до МК ДВНЗ «ПДТУ».

2.  Електронна заява із статусом «Зареєстровано в Єдиній базі» розглядається приймальною комісією МК ДВНЗ «ПДТУ» не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного - статусу, а та, якій зазначений статус встановлено зі липня, - до кінця поточного робочого дня. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником».

При встановленні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа невідкладно вносить до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у вищому навчальному закладі».

3. На підставі рішення приймальної комісії МК ДВНЗ «ПДТУ» про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до МК ДВНЗ «ПДТУ» уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси «Допущено до конкурсу» або «Відмовлено вищим навчальним закладом» (із зазначенням причини відмови).

4. При виявленні МК ДВНЗ «ПДТУ» технічної помилки, зробленої під час внесення даних до Єдиної бази, за рішенням приймальної комісії МК ДВНЗ «ПДТУ»електронну заяву може бути анульовано до моменту встановлення статусу «Рекомендовано до зарахування» з обов’язковим зазначенням причини анулювання. При цьому електронній заяві встановлюється статус «Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)» з обов’язковим зазначенням причини скасування. Така заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

5. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та щодо якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання відповідно до розділу

XVI   Умов та Правил прийому, зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування».

Зміна статусів електронної заяви вступника, що передбачена пунктами З - 5 цього розділу, здійснюється у строки, визначені у розділі V Правил прийому.

6. Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Рекомендовано до зарахування», зобов'язаний виконати вимоги розділів  XVII   та XVIII Умов та Правил прийому.

7. Після виконання вступником вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, ректор Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування на зарахування для навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. Уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу».

8. У разі невиконання вступником, електронна заява якого отримала статус «Рекомендовано до зарахування», вимог, передбачених пунктом 6 цього розділу, рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною КОМІСІЄЮ ВИЩОГО навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус «Виключено зі списку рекомендованих» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».