ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

Фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Фахова передвища освіта у ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» здобувається на основі повної або базової середньої освіти. Здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

    Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність, що проводиться у ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Мова освітнього процесу – державна.

У ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ» підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійними програмами, що передбачає здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Підготовка фахівців здійснюється за наступними освітньо-професійними програмами:

Форми навчання у ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ»

Освітня система ґрунтується на принципах і положеннях, визначених в законодавстві Україні про освіту, про фахову передвищу освіту, нормативних документів МОН України

     Система забезпечення якості освіти у ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ»   включає інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості фахової передвищої освіти передбачені статтею 17 Закону України «Про фахову передвищу освіту», зокрема:

Система внутрішнього забезпечення якості освіти:

Система зовнішнього забезпечення якості освіти:

Кадрове забезпечення освітньої діяльності:

Матеріально–технічне забезпечення:

Інформаційне забезпечення:

Навчально-методичне забезпечення:

Студентоцентроване навчання:

Моніторинг успішності досягнень студентів:

Індикатори якості:

Органи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності:

Склад методичної ради

Підстава: наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» №188-05 від 17.09.2021(посилання)

Склад циклових комісій

Підстава: наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» №189-05 від 17.09.2021(посилання)

Склад комісії з академічної доброчесності

Підстава: наказ ректора ДВНЗ «ПДТУ» №106-05 від 29.04.2021(посилання)