ВСП "Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"

         Коротіч Галина Вікторівна

спеціаліст вищої категорії

Основне місце роботи – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», доцент кафедри філософських наук та історії України

Кандидат філософських наук (1994 р.), має вчене звання доцента кафедри філософських наук (з 2006 р.).

Закінчила цільову денну аспірантуру філософського факультету Київського національного університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.08 «Філософські питання природознавства та техніки», тема дисертації «Соціально-філософський аналіз розвитку сучасної технології».

Загальний стаж науково-педагогічної роботи 29,5 років.

Стаж роботи у коледжі 19 років (з 2002 р.).

       Дисципліни, які викладає:

  Дисципліна Посилання 

 Логіка (МН)

навчальні матеріали
 Логіка (ПР) навчальні матеріали

 Основи філософських знань (ОТ)

навчальні матеріали
 Основи філософських знань (МН) навчальні матеріали
Основи філософських знань (МА) навчальні матеріали
Основи філософських знань (ЗВ) навчальні матеріали
Ораторске мистецтво (ПР) навчальні матеріали

 Етика ділового спілкування (МН)

навчальні матеріали

 Філософія глобальних проблем сучасності (МН)

навчальні матеріали

Є автором 185 наукових та методичних праць, серед яких є навчальний посібник із грифом ПДТУ, статті у фахових та зарубіжних виданнях, курси лекцій, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Входила до складу авторських колективів двох підручників із філософії, виданих Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, яким було надано Гриф МОН України. Є співавтором українсько-іспанської монографії, яка є присвяченою творчості іспанського мислителя Х. Ортега-і-Гасета. Систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях із подальшою публікацією тез доповідей або статей.

Є членом Редакційно-видавничої ради ПДТУ (з 2017 р.), Методичної ради ПДТУ (з 2005 р.), є головою методичної комісії соціально-гуманітарного факультету ПДТУ (з 2015 р.).

Намагається постійно підвищувати кваліфікацію. Протягом 2020 – 2021 років навчалася на курсах підвищення кваліфікації, організованих Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», а також на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (курси «Критичне мислення для освітян», «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», «Освітні інструменти критичного мислення»).